Thursday, June 2, 2011

Happiness and sadness

Con người sống trong cuộc đời này không ai tránh khỏi những khoảng khắc của sự vui, buồn. Tăng lương - vui, gặp người bạn cũ - vui, hoàn thành một công việc yêu thích - vui, nghe được bản nhạc hay - vui,... ta sẽ gặp vô vàn những niềm vui nho nhỏ như thế trong cuộc sống. Và nỗi buồn cũng vậy, cũng đến trong cuộc sống của ta một cách rất tự nhiên, có những nỗi buồn nhẹ nhàng, đến rồi đi, nhưng cũng có những điều làm ta ray rứt mãi... Có ai suốt cuộc đời chỉ gặp những nỗi buồn? Có lẽ là không. Vì như thế làm sao ta sống nổi.
Noone lives in this life without happiness or sadness; increasing in wages - being happy, meeting old friends - being happy, completing a favorite work – being happy, hearing a good song - being happy,... we will encounter such countless small joys in life. And sadness as well, it is also in our life of a very natural way. There are gentle sadness, come and go, but there are things that harrow our feelings day after day... Has anyone encountered throughout his/her life only sadness? Probably has not. If so, how does he/she survive?

Niềm vui - nỗi buồn luôn đan xen lẫn nhau và phụ thuộc vào góc độ ta nhìn nhận chúng. Có ai nói rằng vui là điều tốt còn buồn là điều xấu? Nếu có, xin nghĩ lại. Bởi vì niềm vui hay nỗi buồn, tự bản chất của chúng không là điều tốt cũng không là điều xấu. Giả như ta vui khi người bạn ở trọ cùng nhà mất đồ mà không phải là ta bị mất thì niềm vui này không tốt chút nào, hay ta buồn vì cô bạn đồng nghiệp được xếp khen mà không phải là ta được khen, nỗi buồn này cũng không chính đáng để khiến cho cuộc sống của ta thêm khó khăn. Vì thế, niềm vui hay nỗi buồn đến với ta là điều tốt hay điều không tốt phụ thuộc vào những tình cảnh ta nhìn nhận chúng. Qua những nỗi buồn giúp ta trân trọng hơn những khoảng khắc của niềm vui và từ những niềm vui sẽ xoa dịu những nỗi buồn của ta trong cuộc sống.
Happiness and sadness are always mutual keys and they depend on how we think of them. Does anyone say that happiness is a good thing and sadness is a bad thing? If he/she does, he/she should have a second thoungt. Because happiness or sadness, itself is naturaly neither a good thing nor a bad thing. Supposing thief breaks in and steal something of our roomate and we are happy that he doesn't steal things of ours, this happiness is not good at all, or it is not a plausible sadness to make our life become more difficult if we are sad because our co-workers are complimented but us. Thus, happiness or sadness comes to our life good or not good depending on the scene we see them. They help us live each moment of our life more respectfully and happiness will appease the sadness in our life.

"Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui." (Ga 16, 20). Các môn đệ những năm tháng theo Thầy, cùng ăn, cùng nghỉ, cùng chia sẻ những buồn vui với Thầy... giờ đây Thầy lại nói chia tay để về cùng Cha. Nỗi buồn chia li làm các môn đệ đau khổ, cảm thấy bất an, lo lắng và thất vọng. Theo Thầy bao nhiêu năm tháng, kết thân với Thầy rồi mà vẫn chưa hiểu được Thầy, chưa hiểu được hết những ý định và công việc của Thầy. Thế nhưng, các môn đệ chấp nhận cuộc chia tay đó để lại vui mừng kết hiệp với Thầy sâu xa hơn trong Thần Khí của Thầy, niềm vui dâng trào khi Thần Khí đến ban sức mạnh và ơn soi sáng, khai mở cho các ông hiểu rõ hơn về ánh sáng Phục Sinh của Thầy Giêsu, về ơn cứu độ của Thiên Chúa. Niềm vui của các ông khi lãnh nhận Thần Khí đã trở thành niềm vui chung của nhân loại.
"You will have pain, but your pain will turn into joy." (Jn 16, 20). Disciples after years followed their Master, ate and lived with Him, shared happy or sad moments with Him... then He said farewell to go to His Father. This separation suffered the disciples, feelings of insecurity, anxiety and frustration came to them. Following Master many years, forming an alliance with Master but they still could not understand Him, could not understand His intention, words and actions He did. However, the disciples accepted the breakup so that they joyfully got closer and far deeper to their Master in the Holy Spirit, the joy of movement when the Spirit came and blessed them, empowered and opened their heart and their mind to understand more about the Resurrection of Jesus, the salvation of God. Their joyfulness of receiving the Holy Spirit has been becoming the joyfulness of human beings.

Lạy Chúa, trên hành trình theo Chúa, chúng con sẽ băng qua những đoạn đường đầy sỏi đá. Xin ban Thần Khí cho chúng con, giúp chúng con luôn kiên vững hướng về niềm vui trong ánh sáng Phục Sinh của Chúa để khi chúng con vượt qua những đoạn đường đầy sỏi đá đó, chúng con sẽ gặp khoảng trời của nắng và hoa.
Lord, my God, on the journey following You, we will cross the roads filled with gravel. Please send the Spirit of God to us, help us always be firmly bound for pleasure in the light of Resurrection of Jesus so that when we pass the roads filled with gravel, we will meet a space of sunshine and flowers.
Bluefish 

No comments:

Post a Comment