Sunday, June 12, 2011

Khi Thánh Thần Chúa đến... - When the Holy Spirit comes...

"Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" (Ga 20, 19). Đức Giêsu đã thiết lập Hội Thánh của Người trong Thánh Thần Thiên Chúa.
“Jesus came and stood among them and said, ‘Peace be with you!’” (Jn 20, 19). Jesus set up His Church in the Holy Spirit.

Khi Thánh Thần Chúa đến, Người đem sự bình an. Chúng ta thường nghĩ rằng: bình an là không có chiến tranh, không có tranh chấp, thù địch giữa các quốc gia, giữa những đảng phái, giữa những bè nhóm hay con người với nhau... Nhưng bình an quan trọng hơn cả là bình an nội tại, bình an ngay trong tâm hồn mỗi người. Khi tôi ganh ghét một ai đó, họ sẽ chẳng có vấn đề gì nhưng tâm hồn tôi thì lại không có bình an vì tôi cứ mải chú ý đến những điểm xấu của họ để lên án, để ganh ghét thêm. Hay như khi tôi phạm tội, cảm giác tội lỗi luôn khuấy động tâm hồn tôi làm tôi mất bình an, có một cảm giác lo sợ và có khi tìm cách trốn chạy, bình an chỉ trở lại khi tôi giao hòa được với Thiên Chúa và không còn cảm giác tội lỗi nữa. Bình an trong cuộc sống không ở đâu xa nhưng ở ngay chính trong con người tôi. Tôi bình an thực sự khi tôi sống cởi mở với chính mình và với thế giới xung quanh.
When the Holy Spirit came, He brought peace... We often think that peace is no war, no dispute, hostility between nations, between the parties, between persons... but much more important than those is inner peace, peace in the soul of each person. When I hate someone, there is no matter for them, but my soul do not have peace for I keep on trying to find their bad things to condemn. Or as if I am guilty, the feeling of guilty always stirs my soul and makes me feel unpeaceful, there is a feeling of fear, even I try to escape. Peace just comes back when I come back to God and I no longer feel guilty anymore. Peace in life is not far, but right in my soul. I'm really at peace when I live openly with myself and with the world around.

Khi Thánh Thần Chúa đến, các môn đệ không còn sợ hãi ẩn nấp trong căn phòng đóng kín cửa nữa. Các Tông đồ đầy tràn Thánh Thần đã mở toang cánh cửa ra và đến với thế giới, đem Tin Mừng đến với mọi người. Khi các Tông đồ mở lòng mình ra, các ông đã có sự biến đổi thực sự; từ những con người nhút nhát, sợ hãi, yếu đuối, các ông đã trở thành những con người can đảm, đầy nhiệt huyết đứng trước đám đông, đứng trước mọi thử thách để rao truyền Tin Mừng. Nếu tôi sống khép kín, sợ hãi khi giao tiếp, e ngại khi đến với mọi người, thế giới của tôi chỉ có tôi và tôi sẽ chẳng bao giờ tiến bộ. Tôi yêu thế giới của tôi và thế giới của tôi sẽ dừng lại, sẽ dần xa cách tha nhân, tôi sẽ không thể tồn tại.
When the Holy Spirit came, disciples no longer fear lurking in the closed room. They were filled with the Holy Spirit and opened the door to the world, to bring the Gospel to everyone. When they opened themselves out, he had actually changed; from the shied, frightened, frail people, they became men of courage, enthusiasm standing in front of the crowd, facing to challenges and preaching the Gospel. If I lived in self-contained fear when communicating, embarrassed to meet people, I would lock myself in my world and I would never grow up, I loved my world and my world would stop, gradually separated, I wouldn't be able to exist.

Khi Thánh Thần Chúa đến, Người ban cho các Tông đồ khả năng nói và tất cả mọi người từ khắp nơi đều có thể hiểu được các ông đang nói gì. Họ thắc mắc tại sao các ông lại có thể nói ngôn ngữ của họ. Ngôn ngữ của Thánh Thần chính là Tình Yêu. Mọi dân tộc, mọi quốc gia hay thậm chí mỗi con người đều có ngôn ngữ riêng, ngôn ngữ đặc trưng của mình. Con người đến với nhau, giao tiếp được với nhau qua việc hiểu biết ngôn ngữ của nhau. Bình an của Thần Khí Chúa được diễn tả qua ngôn ngữ của Tình Yêu, một ngôn ngữ mà tất cả mọi người đều có thể hiểu được qua cảm nhận của con tim từ những lời nói, hành động, chia sẻ và nâng đỡ tha nhân. Các Tông đồ có lẽ cũng không nói những thứ tiếng khác biệt nhưng những ai lắng nghe các ông giảng về Tin Mừng Phục Sinh đều hiểu ngôn ngữ Tình Yêu đó đang nói với họ điều gì và họ vui mừng khi nhận ra điều đó.
When the Holy Spirit came, He gave the disciples the ability to speak up and all people from diferrent places were able to understand what they were saying. People wondered why the disciples could speak different languages. The language of the Holy Spirit is love. Each nation, each country or even each person has its own language, characteristic language. People come together, communicate with each other through the understanding of each other's language. Peace of the Holy Spirit is expressed through the language of love, a language that everyone can understand by heart from the words, actions, sharing and helping each other. The disciples probably did not say in diferrent languages, but those who listened to  their lecture about Christ's Resurrection understood what they were told about and they were glad to know that.

Hôm nay, tôi cũng có dịp gặp gỡ và trò chuyện với những người bạn nước ngoài. Chúng tôi thuộc những quốc gia khác nhau. Ngôn ngữ chính chúng tôi giao tiếp là tiếng Anh. Sẽ là một cuộc xã giao bình thường nếu như chúng tôi chỉ dừng lại ở những thông tin của từng quốc gia. Hơn tất cả mọi điều, khi chúng tôi chia sẻ với nhau về những trải nghiệm khi đến phục vụ những con người kém may mắn, chúng tôi đều gặp trong tâm hồn của nhau những điểm chung: tình yêu dành cho mọi người. Qua những cảm nghiệm, những trăn trở, những dự định, những hy vọng,... chúng tôi gắn kết với nhau hơn, cởi mở với nhau hơn và cùng nhau hy vọng. Vâng, hôm nay, Thánh Thần Chúa đến đã ban cho chúng tôi một sức mạnh, một tình yêu, tạo cho chúng tôi sự bình an ngay trong những giây phút hiện tại và hy vọng hướng đến tương lai. Trong Thánh Thần Chúa, chúng tôi cùng với nhau sống những giây phút hiện tại cho tương lai... together, the future today...
Today, I also have an opportunity to meet and chat with my foreign friends. We are from different countries. The language we use to communicate is English. It would be a normal etiquette if we just stopped at the information of each country. Over all things, when we share with each other about the experiences of serving people, we all meet a point: love for everyone. Through the experiences or those intended or hope, ... we come closed to one another, more openly with one another and together we hope. Yes, today, the Spirit of God has given us strength, love, and peace right at the present and hope for the future. In the Spirit of God, we together live moments so far in the future ... together, the future today...

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ở lại với chúng con luôn mãi.
Come Holy Spirit, and stay with us today and always.
Bluefish


No comments:

Post a Comment