Tuesday, October 19, 2010

Thao Thức

Nửa đêm gà gáy canh ba
Ánh sao sáng chói, xa xa chiếu vào
Hôm xưa Chúa đổ máu đào
Cho toàn nhân loại được vào Nước Cha
Dân số hơn sáu tỷ ba
Mới được hai tỷ gần xa tin Ngài
Con đường truyền giáo còn dài
Cần nhiều nhân chứng thừa sai Nước trời
Đem ơn cứu độ khắp nơi
Danh Cha cả sáng rạng ngời vinh quang.
John Vũ

No comments:

Post a Comment